Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden zal met onderstaande aanduidingen het volgende worden bedoeld.

Kantoor:Stratedge Legal
Cliënt:De contractspartij van het Kantoor

Artikel 2 – Opdracht

2.1Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het Kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het Kantoor slechts vertegenwoordigd worden door een aan het Kantoor verbonden advocaat.

2.2Cliënt stemt ermee in dat het Kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden in opdracht van het Kantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen het Kantoor en Cliënt, waaronder begrepen aanvullende en/of vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, waaronder begrepen aanvullende en/of vervolgopdrachten schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Geheimhouding

Het Kantoor is jegens de Cliënt verplicht tot geheimhouding over hetgeen het Kantoor uit hoofde van de opdracht heeft vernomen.

Artikel 5 – Archivering

Het door het Kantoor ten behoeve van een opdracht opgestelde dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna zij het recht heeft om het dossier te vernietigen.

Artikel 6 – Declaratie

6.1Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt aan het Kantoor honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.

6.2Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren van het Kantoor vermenigvuldigd met de geldende uurtarieven als toepasselijk op het moment van uitvoering.

6.3Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, maandelijks in rekening gebracht. Het Kantoor is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Artikel 7 – Betaling

7.1De betalingstermijn van declaraties van het Kantoor is 14 (zegge: veertien) dagen na declaratiedatum, bij overschrijding waarvan de Cliënt van rechtswege in verzuim is en een vertragingsrente verschuldigd is gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente. Het Kantoor is alsdan gerechtigd te harer keuze de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

7.2Betaling dient te geschieden middels overboeking op één van de ten name van het Kantoor gestelde bank- of girorekeningen.

7.3Indien het Kantoor incassomaatregelen neemt tegen de Cliënt die in verzuim is, dan komen de kosten daarvan, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de Cliënt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.

8.2Indien het Kantoor geen aanspraak heeft op enige uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag gelijk aan het door het Kantoor in het desbetreffende geval gedurende het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

8.3Alle vermeende aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, die tot de aansprakelijkheid van het Kantoor zou kunnen leiden, althans ter kennis is gekomen of redelijkerwijze had kunnen komen van de Cliënt.

Artikel 9 – Inschakeling Derden

9.1Het Kantoor kan bij het uitvoeren van een opdracht derden inschakelen, waarbij het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Het Kantoor zal daarover – zo mogelijk van tevoren – met de Cliënt in overleg treden.

9.2Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet verder aansprakelijk dan zoals in artikel 8. van de Algemene Voorwaarden omschreven.

9.3Door het Kantoor bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Artikel 10 – Geschillen

10.1Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.

10.2De rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen tussen de Cliënt en het Kantoor.