Schikkingen & procedures

Stratedge Legal voert ten behoeve van cliënten juridische procedures. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zakelijk partners die ruzie maken op het moment dat het zakelijk uitstekend gaat en men op het punt staat echt geld te verdienen. Of juist op het moment dat het gewenste en verwachte succes uitblijft en de schulden zich aan het opstapelen zijn.

In veel gevallen bestaan schriftelijke afspraken niet. Men is gewoon begonnen en dacht dat het wel goed zou gaan. ‘We zijn goed bevriend.” Bovendien zal je de populariteitsprijs niet winnen als je, nog voordat er een euro is verdiend, een ‘wat doen we als’ scenario ter sprake brengt. Of staat er wel iets op papier, maar zijn de bepalingen onzorgvuldig uitgewerkt. Op die manier ontstaan in de praktijk vaak de geschillen tussen contractspartijen. Men is van mening dat de ander iets heeft gedaan of juist heeft nagelaten wat niet conform de afspraken is. Voor zover er al een overeenkomst is, geeft die bij gebrek aan eenduidigheid geen uitsluitsel.

Om tot een schikking te komen zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen. Soms is men daartoe niet bereid of lopen pogingen om tot een minnelijke oplossing te komen om andere redenen op niets uit. In die gevallen zit er niets anders op dan het geschil ter beslechting aan een rechter voor te leggen. Voor het maken van de juiste keuze is een duidelijk beeld van de risico’s onontbeerlijk.

In beide gevallen vindt met de cliënt overleg plaats over de te volgen (juridische en commerciële) strategie. Stratedge Legal brengt ofwel de voor de cliënt meest gunstige schikking tot stand of initieert een juridische procedure en schrijft de processtukken, verricht (administratieve) rolhandelingen en de vertegenwoordigt de cliënt in rechte.

Bij procedures betreffende intellectueel eigendom geldt dat de economische belangen meestal groot zijn en het intellectueel eigendom vaak een zeer belangrijk en rendabel vermogensbestanddeel is van de onderneming. Men is daarom bereid tot het uiterste te gaan. Bovendien geldt voor een aantal onderdelen van het intellectueel eigendomsrecht dat je tegen mogelijke inbreuk zult moeten optreden, omdat je het recht om op een later moment alsnog tegen inbreuk op te treden, zou kunnen verspelen als je te lang stil zit en de mogelijke inbreuk jarenlang hebt gedoogd.

“Procederen is soms noodzakelijk kwaad. Bij corporate clients is de beslissing om te procederen in het algemeen economisch. Bij non corporate clients ligt dat vaak anders. Sommigen krijgen er grijze haren van. Anderen zullen er geen minuut minder van slapen. Het is mede onze taak om de cliënt te wijzen op de mogelijke persoonlijke gevolgen. Primair moeten we er echter voor zorgen dat de  juridische slagingskans van een procedure maximaal is.”