Commerciële Contracten

Stratedge Legal wordt door cliënten benaderd om hen bij te staan bij het opstellen of beoordelen van hun contracten. Vaak voert Stratedge Legal namens cliënten tevens de contractonderhandelingen. De werkzaamheden laten zich als volgt omschrijven.

Beoordelen, redigeren en opstellen van commerciële contracten (i)

Heeft de cliënt reeds een bestaand contract, dan kan Stratedge Legal dat op zijn verzoek scannen en haar bevindingen toelichten. Stratedge Legal geeft in dat geval aan waar het contract mogelijk wringt (ten nadele van de cliënt) en attendeert de cliënt op de mogelijke valkuilen.

Een verdergaande bemoeienis van Stratedge Legal ziet op de situatie waar de cliënt het verzoek doet het contract vanuit de door de cliënt aangeleverde structuur te redigeren of herschrijven. De voor de cliënt nadelige bepalingen van de overeenkomst zodanig vorm te geven, dat de belangen van de cliënt erin gewaarborgd zijn.

De meest voorkomende – en overigens niet altijd kostbaarste – mogelijkheid is dat de cliënt graag het initiatief van de onderhandeling met de contractuele partner wenst te nemen door zelf de eerste versie van de overeenkomst te verzorgen. In deze gevallen stelt Stratedge Legal de overeenkomst zo op dat de belangen van de cliënt daarin verankerd zijn.

Tot slot is er de mogelijkheid dat Stratedge Legal met beide (of meerdere) contractspartijen aan tafel zit en in gemeenschappelijk overleg met hen de commerciële uitgangspunten van de samenwerking in kaart brengt om deze vervolgens in een juridisch document vast te leggen.

Afhankelijk van de onderhandelingspositie van partijen komt meestal een keuze voor één van de bovenstaande alternatieven tot stand.

“Eigenlijk zijn er drie mogelijkheden. De cliënt krijgt op de een of andere manier te maken met een overeenkomst en wil graag dat Stratedge Legal nagaat of zijn of haar belangen daarin zijn gewaarborgd. Of de cliënt vraagt met betrekking tot een concrete situatie een overeenkomst op te stellen. Dan zorgt Stratedge Legal er uiteraard voor dat zijn belangen zijn gewaarborgd. Tot slot gebeurt het dat de contracterende partijen gezamenlijk aan tafel zitten. Dan is het zaak om gemeenschappelijke belangen te behartigen.”

Voeren van de contractonderhandelingen (ii)

Meestal volgt vanuit de conceptversie van de overeenkomst een onderhandelingstraject teneinde stap voor stap tot een definitieve – in een overeenkomst vastgelegde – vorm van samenwerking te komen. Regelmatig vragen cliënten of Stratedge Legal  ook dit traject zou willen begeleiden.

“Wijziging van de contractuele bepalingen ten behoeve van één der contractspartijen, zal bij goede onderhandeling leiden tot wijziging van contractuele bepalingen ten gunste van de andere contractspartij. Contractuele bepalingen zijn als communicerende vaten. Goed onderhandelen begint bij goed voorbereiden. Je moet zorgen dat je wisselgeld hebt.”

Overeenkomsten

Licentieovereenkomsten; Distributieovereenkomsten; Service Level Agreements;  Sponsorovereenkomsten; Agentuurovereenkomsten; Franchiseovereenkomsten; Samenwerkingsovereenkomsten; Beëindigingsovereenkomsten; Geheimhoudingsverklaringen (NDA’s); Vaststellingsovereenkomsten; Aandeelhoudersovereenkomsten; Arbeidsovereenkomsten; Algemene voorwaarden.